برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.

توجه!
سفارشاتی که تراکنش آن ها بصورت موفق انجام شده باشد سیستم “در حال انجام” را نمایش میدهد و در صورت ارسال سفارشات “تکمیل شده” خواهد بود.